Skip to content Skip to footer
01

MODERNE ARHITEKTUUR JA LOODUSKAUNID VAATED

Planeeringu eesmärgiks on kvaliteetse ja kaasaegse linnaruumi loomine. Hooneid võiks iseloomustada moodsas võtmes liigendatud fassaadiga funktsionaalne arhitektuur mis sulandub loodusega ja lähtub aed-linnale iseloomuliku kõrghaljastuse sälitamise vajadusest – kohe akna taga on olemas rohelus ja oma privaatne aed. Kõike seda kannab edasi vabapaigutusega ning kõrgusliku erinevusega hoonestus, lubades võimalusel vältida paralleelseid jooni ja andes lõpptulemusena loomulikuma ning loodusega harmoniseeruva elamustruktuuri. Esile tuleks tuua märkimisväärselt suured hoonealused pinnad (eramul 310m2), mis lubab tulevasele omanikule eriti eksklusiivset hoonestust.

Arhitektuurinõuded on välja töötatud OÜ PAIK Arhitektid arhitekt Lauri Saar poolt.

02

Eluhoonete arhitektuurilised lahendused

 • Hoonete katusekalle vahemikus 0 kuni 150 ja 20 kuni 450
 • Vähemalt kaks rajatava hoone külge ei ole paralleelsed krundi piiriga ehk vabapaigutus
 • Katuse kalde 0 kuni 150 ja 200 kuni 300 puhul on lubatud hoone kõrgus kuni 9 m
 • Katuse kalde 300 kuni 450 puhul on lubatud hoone kõrgus kuni 10 m
 • Eramud: arhitektuuriliselt vabavormiline voolava ruumilahendusega pikliku kujuga, puude vahele sobituv, tundlikult keskkonnaga arvestav hoonemaht
 • Eramute lisavõimalus: ka “kindluse” tüüpi siseõuega, osaliselt madalama osaga hoonestusmaht
 • Paarismajad:  kaks elamuühikut ühendatud auto-varjuaalusega ja/või selle keskel asuva kuuriga, erinevate ruumilahenduste ja ühtse arhitektuurikeelega
03

Abihoone arhitektuursed lahendused

 • Ühekorruseline, kõrgus kuni 4 m
 • välisviimistlus peab olema sarnane põhihoone arhitektuurilise lahendusega
 • lubatav suurim ehitusalune ping 50 m² ühe eluhoone kohta, puudest vabale alale
 • abihoone paiknemisel väärtuslikule haljastusele lähemal kui 2 m on lubatud üksnes postvundamentide rajamisel
 • reeglina võiksid abihooned paikneda plokistatult naabri abihoonega kinnistu piiril
 • abihoone paiknemine tänavapoolsest krundipiirist kaugemal kui 5 meetrit
 • abihoone rajamisel naaberkrundile lähemale kui 4 m tuleb lahendus kooskõlastada piirinaabrigatega
04

Piirdeaedade lahendused

 • kinnistu tänavapoolsel horisontaalne puitlaudis, kõrgus 1.50m
 • kahe kinnistu vaheline piire: võrkpiire, kõrgus 1.50 m
 • piirded võivad olla kombineeritud haljaspiiretega
 • piirde rajamisel tuleb arvestada puude tüvede ning võrade paiknemisega
 • väravad peavad avanema krundi poole
05

Planeeringuala muud tingimused

 • Parkimiskohad on kavandatud omale krundile – eramule 3 kohta, paarismajale 5 kohta koos garaažikohtadega
 • Korese tänavalt lähtuvad kolm tupiktänavat saavad olema juurdepääsu vajavate kinnistute ühises kasutuses (kaasomandis)
 • Kõik muud sõidu- ja jalgteed on avaliku kasutusega
 • Arendusala põhjaküljes kulgeva kuivenduskraavi kaitsevöönd on 1m
 • Servituudi vajadus elektri liitumiskilbile 2m igas suunas võrguvaldaja kasuks
 • Kvaliteetse linnaruumi kujundamiseks soovib Tallina Linnaplaneerimise amet elamu ehitusloa projekti juurde ka uushaljastuse projekti
 • II-väärtusklassi puud on kohustus säilitada
 • Loodusliku metsaalana joonisel tähistatud alad on kavandatud säilitada
 • Hoonestusalal puud valdavalt puuduvad, võimaliku raie korraldab uus omanik
 • Lahtised terrassid ei  kuulu  ehitusaluse pinna  mahtu
 • Täpsem ülevaade vt. Saviliiva tee 2a, 4b, ja 8d kinnistu detailplaneeringust